ร่าง แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตราฐานวิชาชีพครู

ร่าง แนวทางการทดสอบเ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา XF76 (ภาคพิเศษ) ภาควิชาครุศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more