ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา XF76 (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาเอก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน

Read more

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ประกาศรับสมัครนิสิตใ

Read more

ร่าง แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และการกำหนดมวลสาระการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตราฐานวิชาชีพครู

ร่าง แนวทางการทดสอบเ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา 2562 ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more