การประกวดวาดภาพกล้วยไม้สำหรับนักเรียน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการแข่งขัน ทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2 5 61 เวลา 0 8 .0 0 -16 .3 0 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ สำหรับนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2 5 6 1 เวลา 0 8 .0 0 – 1 6 .3 0 น. ณ ลานแสดงกล้วยไม้ EXPO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการด้านเกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษาแกโรงเรียนต่างๆ ในลักษณะการแข่งขันทักษะความสามารถด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ คุณภาพการผลิตทางการเกษตรและคุณภาพชีวิต
!! คลิ๊กดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างครับ !!

1.หนังสือเชิญ

2.แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน

3.รายละเอียดการแข่งขัน

4.การประกวดวาดภาพกล้วยไม้