Crossword Game ครั้งที่ 8

สมัครแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น–คลิ๊ก!!!
สมัครแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย–คลิ๊ก!!!

ระดับการแข่งขัน
ระดับการแข่งขันมี 2 ระดับ คือ
1. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จำนวน 20 ทีม ทีมละ 2 คน
2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) จำนวน 20 ทีม ทีมละ 2 คน
*สมัครได้เพียงโรงเรียนละ 1 ทีม / ระดับเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วัน-เวลา-สถานที่แข่งขัน
– วันเวลา : วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 – 18.00 น.
– สถานที่แข่งขัน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ EDS-3 ห้อง 403-404

ผู้รับผิดชอบ
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ติดต่อสอบภาม
อ. จิราภรณ์ กาแก้ว
โทรศัพท์: 081-862-4115
E-mail: jirameow@gmail.com
S__36905029

S__36905028