ประกาศเรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์แก่บุคลากรและนิสิตบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
(รายละเอียด คลิ๊ก!!!)