โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจําปี 2563

โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจําปี 2563

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายในการเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้สำเร็จการศึกษาและเป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติ สามารถเข้าสู่กระบวนการ แข่งขันในตลาดแรงงาน ตลอดจนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2565โดยมีโครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 5 โครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ภาควิชา หลักสูตร และหน่วยงานที่นิสิตสังกัดประกอบด้วยโครงการดังต่อไปดังนี้

โครงการที่ 1 แลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต

โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี

โครงการที่ 3 ส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการที่ 4 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ

โครงการที่ 5 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ

ฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้ดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการที่ 2 และ 5 จำนวน 20 ทุน โดยมี

 “ หากใครยังไม่ได้สมัคร สามารถเข้าร่วมฟังและแนะนำการสมัครในระบบได้ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00-18.00 ห้องประชุม 1 ตึก1 ให้นำโน้ตบุ้คส่วนตัวมาด้วย ”

รายละเอียดดังนี้  คลิ๊ก!!

เอกสารเพิ่มเติม1 เอกสารเพิ่มเติม2