ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

1.ประกาศรับสมัคร
2.ใบสมัคร