ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 9 ธ.ค. 62

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมงานเกษตรกำแพงแสน เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2562 ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมงานเกษตรกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2562
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดโครงการประกวดแข่งขันระดับนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 จัดในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. มีการแข่งขันใน 2 ประเภทการแข่งขัน คือ
1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนท่านเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

1.ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCnHNKnsV3njRaJVEVydiNK8ldta5x_amDpMSOnXvF7SIcuQ/viewform
2.ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QkClollALyGVJiEaJA5s50A9qDdR7YZ4kbpdIvuGCnU/edit?usp=sharing
3.แบบฟอร์มหนังสือเชิญ และแสกนหนังสือเชิญ

BannerPR62_0