มอบทุนความช่วยเหลือนิสิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

วันนี้ 28 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมมอบทุนความช่วยเหลือนิสิตกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด19) ให้แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 107 ทุนๆ ละ 4,000บาท รวมมูลค่าทุน 428,000 บาท