ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ป.โท และป.เอก

HCRD รับสมัคร 63

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564
*ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564
รายละเอียด https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 (สมัคร Online เท่านั้น)
link รายละเอียด http://hcrd.edu.kps.ku.ac.th/v1/index.php/8-news/47-2564
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ ระบบรับสมัคร https://mis.grad.ku.ac.th/application/th