ขอขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่เข้าร่วมในหัวข้อ : ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้เรียนสู่ผู้สอน

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านที่เข้าร่วมในหัวข้อ : ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้เรียนสู่ผู้สอน ผ่าน clubhouse ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. -22.00 น. ได้รับข้อมูลมากมายในการนำไปพัฒนาการศึกษาต่อไปครับ🙏

คณาจารย์นำโดย ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์, อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อ.ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ สสวท. ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีโดย Active Learning, PLC การวัดประเมินผลในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 20-21 และ 27-28 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Add Line: https://lin.ee/g6e9iiF