ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่าน (ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Nisit-Eva64-0000คิวอารประเมิน
ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่าน (ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

ร่วมประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการบริการ

และใช้ประกอบการประกันคุณภาพภายใน (ระดับหลักสูตร)

ขยายเวลาประเมินถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สามารถเข้าประเมินได้ 3 ช่องทางคือ

  1. ทางเว็บไซหลักของมหาวิทยาลัย / วิทยาเขต หรือ
  2. เว็บไซต์ระบบประเมินการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ของแต่ละวิทยาเขต หรือ
  3. เว็บไซต์ของระบบประเมินฯ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3/

*** นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน

นับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้