แสดงความยินดีบุคลากรชำนาญการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคุณคุณคุณสุนิสา  อ่อนส้มกริต
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ “
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565
(ผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565)