รับสมัครอาจารย์สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

รับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้าง 34,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดและคุณสมบัติ
ใบสมัคร
ใบรับรอง
ใบรับรองแพทย์