ขั้นตอนการมอบตัวของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

เตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างสำหรับจัดเก็บเป็นหลักฐานที่คณะฯ
(ซึ่งไม่เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในวันมอบตัว)
 1. กรอกรายละเอียดในใบมอบตัวนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ที่ http://www.edu.kps.ku.ac.th/Eds_Student/register.php
 2. แล้วสั่งพิมพ์ใส่กระดาษสี (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายที่มุมบนด้านขวามือ
 3. รูปถ่ายนิสิต ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ นามสกุล สาขาวิชา หลังรูปถ่าย)
 4. สำเนาใบ ปพ. 1:4 (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และ มารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 8. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 9. ใบรายงานคะแนนสอบ O-Net
 10. ใบรายงานคะแนนทดสอบ GAT/PAT
 11. ใบรายงานคะแนนทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) เฉพาะหลักสูตร 5 ปี (พลศึกษาและสุขศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา)

หมายเหตุ

 1. หลักฐานข้างต้นจัดเก็บเป็นหลักฐานประวัติที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 2. ขอให้นิสิตจัดเรียงเอกสารตามรายละเอียดหัวข้อด้านบน แล้วเย็บที่มุมซ้าย ของเอกสาร (เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับมอบตัวนิสิต)
 3. กรุณาส่งเอกสารในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หรือ ส่งที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  ภายในวันที่  11  สิงหาคม  2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *