โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2560”

อบรมประเมิน60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาและทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2560”

สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 icon-1289753_960_720