โครงการอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน

โครงการอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership 2018)”
เรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริงในการเรียนการสอน

เหมาะสำหรับ
ครู อาจารย์ วิทยากร โค้ช นักฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://crao.edu.kps.ku.ac.th/
หนังสือเชิญ https://goo.gl/yykLGS
รายละเอียด https://goo.gl/8RNCGw

30120409_2117159151634563_1362448954_n