โครงการปฐมนิเทศและรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561

โครงการปฐมนิเทศและรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

1.หากนิสิตต้องการเข้าร่วมแต่มีเรียน ขอให้มาแจ้งรายวิชาได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา เพื่อจักได้ทำหนังสือขอนุญาตผู้สอนให้

2.หากนิสิตติดเรียนสำคัญ ไม่สามารถลาได้ ให้จัดทำเอกสารแสดงความประสงค์ฯ ที่แนบมา ส่งงานบริการการศึกษา ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เพื่อรวบรวมส่ง สกอ.ต่อไป

3.หนังสือแสดงความประสงค์ฯ จะระบุชั้นปีของนิิสิตในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นิสิตจะเปลี่ยนระดับชั้นปีสูงขึ้นแล้ว จึงขอให้ตรวจสอบหัวกระดาษของหนังสือแสดงความประสงค์ให้ถูกต้องก่อนกรอกข้อมูล

4.ไม่มีเอกสารแนบใดๆ ปล.หากเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตค่ะ

หนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ปี3  คลิ๊ก!!!

หนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ปี2  คลิ๊ก!!!

หนังสือยืนยันความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ปี1  คลิ๊ก!!!