ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี สัจจโสภณ

ชื่อ-สกุล                                     ผศ.ดร.ระวี สัจจโสภณ                            รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                  F8021

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

อีเมลfedurvs@ku.ac.th

โทร. 034-281081 ต่อ 303 โทรสาร 034-281081

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาตลอดชีวิต, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สูงอายุวิทยาด้านการศึกษา (Educational Gerontology), ภูมิปัญญาไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก:  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2555

ปริญญาโท: ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

ปริญญาตรี: ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549

 ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

Sajjasophon R. 2013. “Educational Concepts for Developing Active Aging in the Elderly”.

Kasetsart Journal – Social Sciences. 34, (3): 471-490.

ระวี สัจจโสภณ. 2558. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 02181483 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร

และสิ่งแวดล้อม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 งานวิจัย/การตีพิมพ์

ระวี สัจจโสภณ. 2557. “ศักยภาพและทิศทางในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11 , 8 – 9 ธันวาคม 2557, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

อารีรัตน ภาคพิธเจริญ ระวี สัจจโสภณ ศุภรักษ อธิคมสุวรรณ วราภรณ แยมทิม. แนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูสื่อสรางสรรคทางเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษาในรูปแบบโครงการโดยใชชุมชนเปน

ฐาน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557.

ระวี สัจจโสภณ. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสมรรถนะของแกนนําชมรมผูสูงอายุรุนใหม.นครปฐม:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559.

วราภรณ แยมทิมศุภรักษ อธิคมสุวรรณ ระวี สัจจโสภณ สันติ ศรีสวนแตง ประสงค์ ตันพิชัย และอภิชาต ใจอารีย์.

การพัฒนารูปแบบหองปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน.นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2559.

สาวิตรี สอาดเทียน, สายัญ ทองศรี, อภิญญา อุดมเวช, โอกามา จ่าแกะ, อภิชาติ ใจอารีย์, วราภรณ์ แย้มทิม,

อาจารย์, ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, ระวี สัจจโสภณ. 2557. “จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 11, 8– 9 ธันวาคม 2557, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

Ratana-Ubol A., Charungkaittikul S., Sajjasophon R. 2015. “The Scenario of the University of

the Third Age Models for Lifelong Learning of the Thai Aging Groups”. Kasetsart Journal – Social Sciences. 36, (1): 88-96.

Sajjasophon R., Ratana-Ubol A.,Kimpee P. 2015. “The scenario of a learning city model based

on the lifelong learning concept to develop the active aging of Thai elderly”. Kasetsart Journal – Social Sciences. 36 (2): 357-370.

บัณฑิต ทองสงฆ์, ยุทธนา กาเต็ม, เสกสรรค์ สนวา, สุธานี มะลิพันธ์, กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล,

รจนา นิลมานนท์, วิภานันท์ ม่วงสกุล, บวร ทรัพย์สิงห์, วราภรณ์ แย้มทิม, ระวี สัจจโสภณ,

ศุภลักษณ์ อธิคมสุวรรณ, อภิชาติ ใจอารีย์. 2558. “กระบวนการเรียนรู้ในการทำศาลพระภูมิของชุมชนห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 – 9ธันวาคม 2558, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

ผลงานอื่นๆ

            แนวพระราชดําริดานการศึกษา 9 รัชกาลสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554