ผศ.ดร.วรรณี เนียมหอม

m09

ชื่อ-สกุล                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วรรณี         เนียมหอม                           รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา        F8016

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

86/1  ม.5  ต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000

e-mail    feduvna@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การศึกษา  การวิจัย  การจัดการความรู้   องค์การแห่งการเรียนรู้   ภาวะผู้นำ  การบริหารการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร

การศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท : คอ.ม.(การบริหารอาชีวศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : อ.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

วรรณี..อึ้งสิทธิพูนพร..2556…เอกสารประกอบการสอนวิชาการฝึกความเป็นผู้นำสำหรับครูเกษตร. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย/การตีพิมพ์

 งานวิจัย

1)วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร, สันติ ศรีสวนแตง, ประสงค์  ตันพิชัยและ วิภาวรรณตินนังวัฒนะ. 2556. ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2) วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร. 2556. องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำของครูเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภูมิภาคตะวันตก.ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (หัวหน้าโครงการวิจัย)

3) วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร. 2554. แนวโน้มในการจัดการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (หัวหน้าโครงการวิจัย)

4) ศรินทร คำคอนสาร และวรรณี อึ้งสิทธิพูนพร. 2554. สาเหตุการสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของนักเรียนประเภทโควตารับตรง รุ่นปีการศึกษา 2554. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ / นำเสนอในการประชุมวิชาการ

1)วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร, สันติ ศรีสวนแตง, ประสงค์  ตันพิชัยและ วิภาวรรณตินนังวัฒนะ.“ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :ผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค”. การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014, นครปฐม.

2) วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร. 2556. “องค์ประกอบคุณลักษณะผู้นำของครูเกษตรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภูมิภาคตะวันตก”.การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2014, นครปฐม.

3) ประภาพร  คำเบ้า, วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร และวีรฉัตร สุปัญโญ. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร: กรณีศึกษาบริษัท ยูนีซัน จำกัด”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 15-26.

4)วิยดา  มิฆเนตร, วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร และวีรฉัตร สุปัญโญ. “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์การธุรกิจเอกชน: กรณีศึกษา บริษัทยูนีซัน จำกัด”. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 27-40.

5) จินดาพร เกียรติสิน, วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพรและวีรฉัตร สุปัญโญ. “การรับรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน”.วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 339-350.

6) วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร. “ความพึงพอใจในการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี”, วารสารวิชาการ viridian E-Journal,ปีที่ 8 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2015.

ผลงานอื่นๆ