ดร.วราภรณ์ แย้มทิม

m16

ชื่อ-สกุล                                    นางวราภรณ์   แย้มทิม                                            รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา      F 8022

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

287 หมู่ 1 ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

email : feduvpya@ku.ac.th , yamtimv@gmail.com , yamtimv@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ

การวิจัยทางการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก: สาขาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีที่จบ พ.ศ. 2550          .

ปริญญาโท: สาขาวิจัยการศึกษา    สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ปีที่จบ พ.ศ. 2540                 .

ปริญญาตรี: สาขาประถมศึกษา    สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              ปีที่จบ พ.ศ. 2536                 .

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

เอกสารประกอบการสอน

วราภรณ์  แย้มทิม. 2558. วิธีวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา.ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

ศจีมาจ ณ วิเชียร, คันธรส แสนวงศ์, ศศิธร เขียวกอ, วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, และ วราภรณ์ แย้มทิม. (2553). การวิเคราะห์รูปแบบและผลการคัดเลือกนักเรียนในโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

สุวิมล ว่องวาณิช, วิษณุ ทรัพย์สมบัติ, วราภรณ์ แย้มทิม และศศิธร เขียวกอ. (2553). การพัฒนาตัวบ่งชี้กิจกรรมการพัฒนาตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

วราภรณ์ แย้มทิม และ สุวิมล ว่องวาณิช. (2554). แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก: กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

ศศิธร เขียวกอ, สุวิมล ว่องวาณิช, สุกัญญรัตน์ คงงาม, สมพงษ์ ปั้นหุ่น, วราภรณ์ แย้มทิม, และ หฤทัย อาจปรุ. (2554). กลยุทธ์การร่วมมือรวมพลังในการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง: กรณีศึกษากลุ่มผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษา. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

วิชุดา กิจธรธรรม, พรทิพย์ อันทิวโรทัย, ศศิธร เขียวกอ, และ วราภรณ์ แย้มทิม. (2555). ภาพอนาคตการผลิตครูไทยในระยะ 20 ปี: การประยุกต์เทคนิควงล้ออนาคต. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 25(3): 275-294.

วราภรณ์  แย้มทิม (2556). ผลของการใช้การสืบสอบแบบร่วมมือรวมพลังเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเป็นฐานของครูโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

วราภรณ์  แย้มทิม (2558). การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

วราภรณ์  แย้มทิม (2559). การพัฒนาตัวบ่งชี้การสร้างศักยภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 9 (1): ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ (มกราคม – เมษายน 2559). 323-340.

Wongwanich, S., Yamtim, V., Sapsombat, W., Tuipae, C., & Intanam, N. (2014). An Analysis of Teacher Change in the Local Science Project. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116: 5013-5019.

Yamtim, V., & Wongwanich, S. (2014). A Study of Classroom Assessment Literacy of Primary School Teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116: 2998-3004.

ผลงานอื่นๆ