รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง

m01

ชื่อ-สกุล                                                 รศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง                       รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                F2046

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

Email : satsts@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา , ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

การศึกษา

ปริญญาเอก : ศศ.ด.(อาชีวศึกษา)

ปริญญาโท : วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ปริญญาตรี : วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

สันติ  ศรีสวนแตง. 2555. การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นทางเกษตรและสิ่งแวดล้อม. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สันติ  ศรีสวนแตง. 2556. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน. นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ์.

งานวิจัย/การตีพิมพ์

สันติ ศรีสวนแตง ประสงค์ ตันพิชัย อภิชาติ ใจอารีย์ และคณะ. 2557. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

          เพื่ออาชีพเกษตรกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ.

สันติ  ศรีสวนแตง และประสงค์  ตันพิชัย. 2557. เกษตรศาสตร์กับความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ: สถานภาพและทิศทาง. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Srisuantang, S., Traimongkolkul, P. and Pakpitcharean, A. 2011. Development of a Knowledge

Network Model in the Rice Commodity Chain, Nakhon Pathom Province. KASETSART       JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, Volume 032, Issue 3, Sep 11 – Dec 11, Page 418 – 430.

Srisuantang, S. and Traimongkolkul, P. 2011. Efficacy of Supervision System for Research-Based Professional Internship at Schools for Five-Year Program Agriculture Teachers.
KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, Volume 032, Issue 2, May 11 – Aug 11,

Page 265 – 276.

Srisuantang, S., T. Prasong, W. Soopunyo and A. Jai-aree.  2014.  Community’s Learning Potential Development on An Agricultural Basis.  The 2nd International Conference on Lifelong       Learning for All 2014 “Knowledge Creation for Lifelong Learning Community   Moblization. held in Bangkok, September  11-12, 2014.

Srisuantang, S and P. Tanpichai. 2015. Strategic Guidelines for Further Development of New-

Generation Farmers under the Management of Agricultural Vocational Institutions in         Thailand. International Conference on Education and Psychology. Held in Nagoya,          Japan, November 4-6, 2015.

Traimongkolkul, P., P. Tunpichai, S. Srisuantaeng and N. Ying-Yuad. 2007. University-Local School Collaboration in Agricultural and Environmental Education. KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, Volume 028, Issue 3, Sep 07 – Dec 07, Page 342 – 350.

Tanpichai, P., Srisuantang, S. and Supnui, K. 2012. Home-to-School Cooperative Learning          Management in Agriculture and Environment. KASETSART JOURNAL: SOCIAL      SCIENCES, Volume 033, Issue 1, Jan 12 – Apr 12, Page 106 – 118.

Thongpanya, T., Soopunyo, W., Tanpichai, P., and Srisuantaeng, S. 2015. Youth Consciousness in Community Development: A Case Study of a Voluntary Group in Huai Mon Thong Community Development. Kasetsart Journal (social sciences) 36: 483-497.

Wipanun  Muangsakul, Rojana  Nilmanon, Bundit  Thongsong, Borvorn  Subsing,

Yutthana  Kadem, Suthanee  Maliphan, Seksan  Sonwa, Kritsada  Siripattanachotikul,         Prasong  Tanpichai  Nirun  Yingyod and Sunti  Srisuantang. 2016. The Establishment of   Relationship among Multi Ages of Sasimum Sub-District, Kamphaeng Saen District,       Nakhonpathom Province By Using Community Health Activities. Proceeding- International Conference on Human and Community Resource development, 1(1)           May 2016-April 2017.

Thomgsri, S, S. Srisuantang and P. Tanpichai. 2015. Development of Knowledge Management

Process in the Preparation of Household Accounts of Baan Rang-E-Meoi, Tambon   Huaykwang, Amphur Kamphaengsaen, Changwat Nakhonpathom. International   Conference on Education and Psychology. Held in Nagoya, Japan, November 4-6,          2015.

Mattavangkul, C., S. Srisuantaeng and P. Traimongkolkul. 2014.  The Synthesis of Adaptation and   Standpoint of Indigenous Medical Wisdom in Community Health Systems: A Case Study   in Kanchanaburi Province. KASETSART JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, Volume 035, Issue 2, May 14 – Aug 14, Page 206 – 222.

Tanpichai, P.,  S. Srisuantaeng,  K. Supnui  and W. Soopunyo. 2012. Home-to-School Project Cooperative Learning Management in Agricultural and Environment.  The 5th APEAEN International Conference with the theme: Enriching Agricultural Learning Process Towards Sustainable Food Security. held in Nakhorn Pathom Province, Thailand, May 20-24, 2012.

Jai-aree, A., Traimongkolkul, P. and Srisuantang, S. 2011. Status and Utilization of Forest    Products in Ban Pu-Tei Community Forest: Participatory Case Study. KASETSART    JOURNAL: SOCIAL SCIENCES, Volume 032, Issue 2, May 11 – Aug 11, Page 229 – 242

ภพภร สุมาลกันต์ สันติ ศรีสวนแตง และ สุมิตร สุวรรณ. 2558. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ     จัดการความรู้ของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. Veridian E-Journal, Slipakorn      University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน           – ธันวาคม 2558: 267-280.

สุเมษ  หนกหลัง  สันติ  ศรีสวนแตง  และประสงค์  ตันพิชัย. 2558. การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการเผชิญการฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาครู หลักสูตร 5 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 (หน้า 109-125).

จันตนาพร วงศ์สาย ประสงค์ ตันพิชัย สันติ  ศรีสวนแตง และวีรฉัตร  สุปัญโญ. 2557. ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ สู่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเพียลาด อำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิประไตยประชาชนลาว.วารสารวิชาการ Viridian E-Journal  ฉบับมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 7(2) ): 156-172.

เฉลิมพล  ทรัพย์อุไรรัตน์ อภิชาติ  ใจอารีย์ และสันติ  ศรีสวนแตง. 2557. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557 (หน้า 187-202).

วรรณวิภา  ทวีตั้งตระกูล ประสงค์  ตันพิชัยและสันติ  ศรีสวนแตง. 2557. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตลักษณ์ของนิสิต

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 (หน้า 754-769).

บุษบา  ทองอุปการ  ธีราพร  ทองปัญญา  นุชน้อย  ประภาโส ปิยาภา  ศิริเวทิน วจินี  จงจิตร  สาคร  ชินวงศ์  อรทัย  พรมเทพ  อำพัน  วิมลวัฒนา  สันติ  ศรีสวนแตง  และประสงค์ ตันพิชัย. 2556. การพัฒนากระบวนการสานต่อแตรวงพื้นบ้านจากพ่อครูสู่เยาวชน. รายงานการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 6-7 ธันวาคม 2556.