ดร. สิรีรัตน์ เชษฐสุมน

m06

ชื่อ-สกุล                                       ดร. สิรีรัตน์ เชษฐสุมน                           รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา              F8001

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

3/56 แฟลต 4 เลขที่ 1 ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

email: eatsrr@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

quantitative analysis, knowledge-based systems, expert systems, agricultural extension

การศึกษา

ปริญญาเอก : Ph.D. (Applied Management and Computing in Farm Management), Lincoln University, New Zealand

ปริญญาโท : M.Sc. (Agriculture), Khon Kaen University, Thailand

ปริญญาตรี : B.Sc. (Agriculture), Khon Kaen University, Thailand

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

  • Intaravorraphat, P., Chetsumon, S., Traimongkolkul, (2014). Causal Factors Influencing Indebtedness of Undergraduate Students in Bangkok. Kasetsart Journal: Social Sciences 035(1): 1 – 15.
  • Liemsuwan, T., Traimongkolkul, P., Chetsumon, S., & Songpracha, S. (2015). Elderly Clustering and Welfare Needs Assessment in Khok Khinon Sub-district, Panthong District, Chon Buri Province. Kasetsart Journal: Social Sciences 036(1): 16 – 33.

ผลงานอื่นๆ