ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย์

m05

ชื่อ-สกุล                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ใจอารีย์               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา              F8001

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 66 หมู่ที่ 8 ตำบลสระกะเทียม

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 081-941-8776  E-mail: feduacj@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการวิจัยทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปริญญาเอก :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

          เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2546. เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู.    นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2555. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนา    ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2555. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนา     ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

          หนังสือ

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2546. เกษตรอินทรีย์: วิถีแห่งภูมิปัญญาด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม. นครปฐม:

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2556. สิทธิชุมชน: สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท้องถิ่น. นครปฐม: บริษัท เพชรเกษมการพิมพ์ จำกัด.

           งานวิจัย

วราภรณ์ แย้มทิม ระวี  สัจจโสภณ ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ ประสงค์  ตันพิชัย สันติ  ศรีสวนแตง และอภิชาติ

ใจอารีย์. 2558. การพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการทางสังคมของสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สันติ ศรีสวนแตง ประสงค์ ตันพิชัย อภิชาติ ใจอารีย์ และคณะ. 2557. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออาชีพ

          เกษตรกรรม. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานสนับสนุนงานวิจัยแห่งชาติ. (ทุน สกว, 2557).

อภิชาติ ใจอารีย์. 2557. แนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปีงบประมาณ 2557)

อภิชาติ  ใจอารีย์ และคณะ. 2557. จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปีงบประมาณ 2557)

อภิชาติ  ใจอารีย์ และคณะ. 2555. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้

“สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2555. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีเพื่อการจัดการป่าชุมชนอย่าง   ยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี.นครปฐม: วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก,    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2553. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชน       อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี.นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนา        ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน. (ทุนวิจัยกองทุนคณะ ศษ.พ.)

อภิชาติ  ใจอารีย์ และ แพรวนภา  เรียงริลา. 2552. ศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียน ชุมชน และ  องค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม. นครปฐม: ภาค        วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

อภิชาติ  ใจอารีย์ ธนันต์ชัย  นพแก้ว ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น และ อรนุช  หงษาชาติ. 2551. การเปลี่ยนผ่าน

กระบวนการทำนา: กรณีศึกษาชุมชนชาวนาตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล ประสงค์ ตันพิชัย สันติ ศรีสวนแตง นิรันดร์ ยิ่งยวด และ อภิชาติ ใจอารีย์.        2550. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มหาวิทยาลัย-โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรและ    สิ่งแวดล้อมศึกษา. นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์       และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.(ทุนวิจัยสถาบันวิจัยแห่ง มก.)

ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล สันติ ศรีสวนแตง และ อภิชาติ ใจอารีย์. 2550. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการพหุสาระ ชีวิตสีเขียว นครปฐม: ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

อภิชาติ ใจอารีย์ อำพร ขุนเนียม เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ ชูชัย พงศ์ไพบูลย์ศิริ และ วุฒินันท์

ไอยราพัฒนา. 2550. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. นครปฐม:     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กำแพงแสน. (ทุนวิจัยสถาบันวิจัยแห่ง มก.)

อภิชาติ ใจอารีย์. 2548. การศึกษาพฤติกรรมการอ่านหนังสือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต

กำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. นครปฐม: โรงเรียนสาธิตแห่ง       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์     และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. (ทุนวิจัยโรงเรียน)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่และนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 อภิชาติ  ใจอารีย์  นิรันดร์  ยิ่งยวด และนนทวัชร์  สิริพัฒนนันท์.  2559. แนวทางการพัฒนากำลังคนเพื่อเป็น      ผู้ประกอบการเกษตรบนเส้นทางอาชีวเกษตร: ถอดประสบการณ์โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร   รุ่นใหม่.  วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 กันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559: 243-          262.

บัณฑิต ทองสงฆ์  ยุทธนา กาเต็ม  เสกสรรค์ สนวา  สุธานี มะลิพันธ์  กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล,

รจนา นิลมานนท์  วิภานันท์ ม่วงสกุล บวร ทรัพย์สิงห์ วราภรณ์ แย้มทิม ระวี สัจจโสภณ,

ศุภลักษณ์ อธิคมสุวรรณ และอภิชาติ  ใจอารีย์. 2558. กระบวนการเรียนรู้ในการทำศาลพระภูมิของชุมชนห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8-9 ธันวาคม 2558.

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2558. เจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้

สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.         รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต     กำแพงแสน, (8-9 ธันวาคม 2558).

จรัญดา จันทร์แจ่ม อภิชาติ ใจอารีย์ และวีรฉัตร์ สุปัญโญ. 2557. แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่เยาวชนของชุมชนชาวไท-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2557(หน้า 159-174).

เฉลิมพล  ทรัพย์อุไรรัตน์ อภิชาติ  ใจอารีย์ และสันติ  ศรีสวนแตง. 2557. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ       ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน    จังหวัดนครปฐม.วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม –        สิงหาคม 2557 (หน้า 187-202).

สันติ  ศรีสวนแตง  ประสงค์  ตันพิชัย และอภิชาติ  ใจอารีย์. 2557. การพัฒนาศักยภาพของนิสิตครูในการจัดการเรียนรู้ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สวนเกษตรเป็นฐาน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (8-9 ธันวาคม 2557).

สุรศักดิ์ รัตนมังสังค์ อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ ตันพิชัย. 2557. การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวัง

ของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัทเอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ปจำกัด (มหาชน). วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7  ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 (หน้า 1025-1040).

อภิชาติ  ใจอารีย์ และคณะ. 2557. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ “เกษตรพอเพียง” แบบเรียนร่วมชั้นในโรงเรียนขนาดเล็ก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (8-9 ธันวาคม 2557).

อภิชาติ  ใจอารีย์ และคณะ. 2557. จากหนี้สินสู่ความพอเพียงของชุมชนบ้านรางอีเม้ย ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (8-9 ธันวาคม 2557).

อภิชาติ  ใจอารีย์. 2557. รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย

จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มีนาคม-สิงหาคม

(หน้า 241-258).

อริสรา  อินทรขุนทศ อภิชาติ  ใจอารีย์ และประสงค์  ตันพิชัย. 2557. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

ให้บริการของพนักงานระดับปฏิบัติการ โรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ  Veridian E-Journal ปีที่ 7  ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2557 (หน้า 1083-1097).

สุดใจ มอนไข่ อภิชาติ ใจอารีย์ และประสงค์ ตันพิชัย. 2556. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมต่อการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้านวังไทร ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม  2556 (หน้า 461-477).

Jai-aree, A. 2016. Knowledge Management Process for Local Wisdom in Food Preservation          Processing in Western Local Community of Thailand. Proceeding-International                     Conference on Human and Community Resource development, 1(1) May 2016-               April 2017. Wongaree, W., C. Thawornratana, and A. Jai-aree. 2016. The Application of Sufficiency Economy and Quality of Life of Students at Suan Phung Wittaya School, Ratchaburi Province. Proceeding – International Conference on Human and Community Resource development, 1(1) May 2016-April 2017.

Jaiaree, A. 2015. A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot

Preservation Processing in Western Local Community of Thailand. International    Conference on Education and Psychology. Held in Nagoya, Japan, November 4-6,      2015.

Sri-Rak, C., A. Jai-aree, and P. Tanpichai. 2015. A Learning Experience for the Security

Management of the Communities Affected Socially by the Special Border Economic         Zone Policy in Mae Sot District. International Conference on Education and   Psychology. Held in Nagoya, Japan, November 4-6,           2015.

Srisuantang, S.,  Prasong T., Weerachat S. and Apichart J.  2014.  Community’s Learning     Potential Development on An Agricultural Basis.  The 2nd International Conference    on Lifelong Learning for All 2014 “Knowledge Creation for Lifelong Learning        Community Moblization. held in Bangkok, September  11-12, 2014.

 ผลงานอื่นๆ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย

 1. กรรมการและอนุกรรมการงานเกษตรกำแพงแสน เช่น การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ การแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียน เป็นต้น
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการการจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

งานบริการสังคม

 1. วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรุบรี
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลและติดตามโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิจัย/วิชาการ ข้อเสนองานวิจัยของวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโท และเอกของมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น
 6. วิทยากร/พี่เลี้ยงแกนนำในการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินงานโครงการมหิงสาสายสืบ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จังหวัดกาญจนบุรี สมาคมการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการพระราชดำริ สวนป่าสมุนไพร
 8. ผลงานกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย ได้ออกรายการ WORLD BEYOND เส้นทางสร้างชาติ ตอน เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์โลก ทางไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท.

 ทุนและรางวัล

 1. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จาก กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จาก มูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. 2541- 2542
 3. ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์