ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา

Surin

ชื่อ-สกุล                                        ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา                  รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา         F 1062

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ  

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร.081-8493302  

E-mail : fedusrx@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การศึกษา

ปริญญาเอก : ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หลักสูตรและการสอน),2543

ปริญญาโท  : ครุศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประถมศึกษา),2529

ปริญญาตรี  : การศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ประถมศึกษา),2526

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

1.หนูแหวนไหวครู (คำประพันธ์)

2.เพื่อนของติ๊ก (คำประพันธ์)

3.ลูกหมูเที่ยวเมืองกาญจน์

4.การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

5.แผนการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่

6.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ระบบคู่สัญญา

7.การประถมศึกษา

8.การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา

งานวิจัย/การตีพิมพ์

1.การให้คำปรึกษาโดยใช้ระบบคู่สัญญาสำหรับนิสิตครูระดับปริญญาตรีเพื่อเสริมสร้างระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม มาตรฐานความรู้ ความมีวินัยในตนเองและเจตคติต่อวิชาชีพครู,2553.

2.การบูรณาการสมรรถนะความเป็นครูและเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์,2553.

3.การบูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเจตคติต่อวิชาชีพครูในรายวิชากลยุทธ์

การจัดการเรียนรู้ ,2553.

4.การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้ระบบคู่สัญญา,2554.

5.การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง ทักษะชีวิตและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน,2555.

6.การศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐม,2557.

7.การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอาชีพของชุมชน

ในจังหวัดนครปฐม,2557.

8.การพัฒนาครูประจำการในด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน,2558.

9.การจัดการเรียนการรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน,2559.

10.ความต้องการในการอบรมครูประจำการในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม,2559.

ผลงานอื่นๆ

          งานรับใช้สังคมในการพัฒนาครูประจำการและนิสิตนักศึกษาให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน