รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม

Atikeart

ชื่อ-สกุล                                   รองศาสตราจารย์ อธิเกียรติ ทองเพิ่ม            รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา                 F 1059

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ  

ที่อยู่ที่ทำงาน

อาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

E-mail : athikiat.t@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

  1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  2. จิตวิทยาการศึกษา
  3. การบริหารการศึกษา
  4. ปรัชญาการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาโท  : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม. 2549. แนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา. ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒน  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. เอกสารอัดสำเนา.

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม. 2549. ครู : บุคคลที่สังคมคาดหวัง. ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. เอกสารอัดสำเนา.

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม. 2539. การจัดและบริหารห้องเรียน. ภาควิชาการศึกษา หน่วยงานโรงเรียนสาธิตแห่ง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. เอกสารอัดสำเนา.

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2539. ศึกษาศาสตร์พื้นฐาน. ห้างหุ้นส่วน        จำกัด เมส กราฟฟิค เพลส (เขียนร่วม).

งานวิจัย/การตีพิมพ์

Wannagatesiri, T.* Kruea-In, N., Nugultham, and Thongperm, O. (2014). Lesson Learned from        the Experiences of small Schools in Thailand. Procedia – Social and Behavioral Sciences (กำลังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์)

ทัศตริน วรรณเกตศิริ, กุลธิดา นุกูลธรรม, นันทรัตน์ เครืออินทร์, อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, “Lesson Learned Learned from the Experiences of small Schools in Thailand”, 4TH WORLD       CONFIDENCE ON LEARNING, TEACHING AND EDUCATIONAL LEADERSHIP, 27 ตุลาคม          2013 – 29 มกราคม 2014, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน

อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, พินดา วราสุนันท์, ทองวาท ราชชารี, อรวรรณ์ ทองเพิ่ม, “การประเมินความต้องการ  จำเป็นการประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน”, การประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต        กำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

มยุรี ถนอมสุข, บรรจบ ภิรมย์คำ, อรวรรณ์ ทองเพิ่ม, อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, ศุภวรรณ
วงศ์สร้างทรัพย์, “การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา”, การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, 8 ธันวาคม       2010, กำแพงแสน นครปฐม ราชอาณาจักรไทย

กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, สันติ ศรีสวนแตง, วีรฉัตร สุปัญโญ, อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, ต่อศักดิ์         แก้วจรัสวิลไล, ทัศนีย์ จันติยะ, พินดา วราสุนันท์, “การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ  หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้”, การประชุมวิชาการแห่งชาติ       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม           ราชอาณาจักรไทย

ผลงานอื่นๆ