ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม

acharaa

ชื่อ-สกุล                                   ผศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม               รหัสอาจารย์ที่ปรึกษ       F008

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

Telephone number:+66-3435-1898 ext.504

Fax :   +66-342-820-40

Mobile Phone :+66-890-731-329

E-mail-address:feduacrp@ku.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

  1. Physical activity in older adults
  2. School health Programe
  3. Health Promotion in community

การศึกษา

Post-doc research in Physical activity and Health in aging      University of Porto, Portugal

ปริญญาเอก….ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม) ( มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท …..ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี …..ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

อัจฉรา ปุราคม (2553). แนวคิดและทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ. เอกสารอัดสำเนา. คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อัจฉรา ปุราคม (2553). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพทางเลือก. เอกสารอัดสำเนา.

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เกษม นครเขตต์ และ อัจฉรา ปุราคม (2554). ความเคลื่อนไหวระดับสากล : หลักและแนวทางการจัด

กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ. 3(3) (กรกฎาคม – กันยายน 2554).

เกษม นครเขตต์ และ อัจฉรา ปุราคม (255๕). บทเรียนการจัดการความรู้กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ

กองทัพไทย. เพชรเกษมการพิมพ์. นครปฐม.

อัจฉรา ปุราคม (255๘). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน. เอกสารอัดสำเนา.

คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อัจฉรา ปุราคม (255๙). การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ. เพชรเกษมการพิมพ์. นครปฐม.

อัจฉรา ปุราคม (255๙). การวางแผนกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และ

สันทนาการ. 41(2).38-49

 งานวิจัย/การตีพิมพ์

Atchara Purakom, Ajchareeya Kaisiyapat, Kasem Nakornkhet. ๒๐๑๕. Association between sedentary

behavior and cardio-metabolic risk in Thai active older adults. Proceeding of ACPES ๒๐๑๕.

Semarang University, Indonesia. หัวหน้าโครงการวิจัย. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๘.

Atchara Purakom. ๒๐๑๔. Community-based Physical Activity Interventions to Promote Thai

Older Adult’s Health: A Systemic Review. Asian Conference for Physical Education and

Sports Science ๒๐๑๔. ๖-๙ July, Singapore. หัวหน้าโครงการวิจัย. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๗.

Atchara Purakom, Kasem Nakornkhet, Mayuree Tanoomsuk, Suporntip Pupanead and Joana

Carvalho. ๒๐๑๓. Association of physical activity, functional fitness and mental fitness

Among older adults in Nakornpathum, Thailand : A  Pilot study, ISBNPA. May 22-25th,

Ghent, Belgium. หัวหน้าโครงการวิจัย. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๖.

Atchara Purakom, Joana Carvalho, Mayuree Tanoomsuk, and Suporntip Pupanead, ๒๐๑๓.

Comparative Study on Physical Activity in Ageing Population among Thai and Portugal Context. หัวหน้าโครงการวิจัย. ทุน Erasmus Mundus Lotus II Project. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๕๖-๒๕๕๖.

อัจฉรา ปุราคม และคณะ. ๒๕๕๘. โครงการวิจัยรูปแบบกิจกรรมทางกายเพื่อลดความเสื่อมถอยของ

สมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายสำหรับผู้สูงอายุ. หัวหน้าโครงการวิจัย. ทุนศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย

เพื่อสุขภาพ. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๘.

ทัศนีย์ เอกวานิช ชญานิศ ลือวานิช อัจฉรา ปุราคม ณภาส์ณัฐ อดี และชญา ณ สงขลา. ๒๕๕๘. ความสัมพันธ์

 ของกิจกรรมทางกายกับความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุเกิดขึ้นจริงหรือ ? กรณีศึกษาใน

 เขตเทศบาลภูเก็ต. รวมบทคัดย่อรายงานวิจัยการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข. ผู้ร่วมโครงการวิจัย.  ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.

๒๕๕๘-๒๕๕๘.

ปวีณ์ภัสร เศรษฐศิริโชติ อัจฉรา ปุราคม และสบสันต์ มหานิยม. ๒๕๕๘. ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักโดย

      ประยุกต์ใช้ทฤษฎีรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อควบคุมความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ตำบลสระ

กำแพงใหญ่ อำเภอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. รวมบทคัดย่อรายงานวิจัยการประชุมวิชาการงานเกษตร ครั้งที่ ๕๓      กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข. ผู้ร่วมโครงการวิจัย.  ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๗.

อัจฉรียา กสียะพัธ, อัจฉรา ปุราคม และชิตินทรีย์ บุญมา. ๒๕๕๗. การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายสมวัย. ผู้ร่วม

โครงการวิจัย. ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๕๗.

อัจฉรา ปุราคม มยุรี ถนอมสุข และสุพรทิพย์ พูพะเนียด. ๒๕๕๖.การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับ

ผู้สูงอายุ. หัวหน้าโครงการวิจัย. ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๖.

อัจฉรา ปุราคม และยอดแก้ว มหิงศ์ษา. ๒๕๕๖. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน. หัวหน้าโครงการวิจัย. ทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์. ระยะเวลา ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖.

อัจฉรา ปุราคม. ๒๕๕๕. งบประมาณเงินลงทุนในการส่งเสริมกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. วารสาร

วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ. ๑๓(๓) กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๕. หัวหน้าโครงการวิจัย.

ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๕.

เกษม นครเขตต์ และอัจฉรา ปุราคม. ๒๕๕๔. การจัดการความรู้ในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื้นที่.         ผู้ร่วมโครงการวิจัย. ทุนโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกองทัพไทย. ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔-

๒๕๕๔

ผลงานอื่นๆ