ผศ.ดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า

prapan

ชื่อ-สกุล                                 ผศ.ดร.ประพันธ์  เกียรติเผ่า                      รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา               F8013

ที่อยู่ ติดต่อ E-mail และอื่นๆ

feduppka@ku.ac.th, tuptun4884@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการความรู้   และ การบริหารการศึกษา

การศึกษา

ปริญญาเอก         ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

ปริญญาโท         ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พลศึกษา)

ปริญญาตรี          วิทยาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา)  ศิลปศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา)

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

ประพันธ์ เกียรติเผ่า. 2555. ปรัชญาและหลักการทางพลศึกษาและกีฬา เอกสารประกอบการสอน (อัดสำเนา)

งานวิจัย/การตีพิมพ์

ประพันธ์  เกียรติเผ่า  2556. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี         หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  แห่งชาติ พ.ศ.2552 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ทุนวิจัยคณะ)

ประพันธ์  เกียรติเผ่า 2558 รูปแบบการจัดการเรียนรู้  สาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยใช้กรอบ   มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นฐาน  (ทุนวิจัย KURDI และ คณะ)

ผลงานอื่นๆ