โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ


ผู้อำนวยการ
ผศ. ณชพงศ์ อุดมศรี

                             

                                                                                  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                             รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ            รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ. สานิตย์ รัศมี                                        ผศ. ดร.แสงเดือน เจริญฉิม                            ผศ. ดร.รุจิราพร รามศิร

     

kus8               kus9                kus10