สำนักงานเลขานุการ

somkeit sirima

นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม      
ที่ปรึกษาสำนักงานเลขานุการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
word

นางศิริมา เนียมมีศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
E-mail : fedusrm@ku.ac.thword
งานบริหารและธุรการ
sangon
นายสงวน นักฟ้อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.ภายใน 3571-4
E-mail : fedusun@ku.ac.th
word

siriwan
นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์
พนักงานธุรการ
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 400
E-mail : feduswr@ku.ac.th
word

sholtisha
นางสาวชลธิชา แซ่เจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 300
E-mail : feductc@ku.ac.th
word
wasittee
นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 500
E-mail : feduwttk@ku.ac.thword
 wan
นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานผู้บริหาร
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 100
E-mail :kpskws@ku.ac.thword
pajongjit
นางสาวผจงจิต ม่วงพารา
บุคลากร
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 240
E-mail : kpspjm@ku.ac.thword
 pupae
นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 100
E-mail : kpsars@nontri.ku.ac.thword
kim
นายภพสรรค์ เหลืองวิไล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
โทร.ภายใน 3978 ต่อ 101
E-mail :faaspsl@ku.ac.thword
 som
นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
word
DSC_9180
นางสาวตามดาว  ศรีพระราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาภาควิชาครุศึกษา
word
 kel
นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชนword

DSC_3979

นางสาวปาณิสรา  วิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 dacho
นายเดโช แสนหลาบคำ
พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะword
 chid
นายชิด ก่อแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะword
 งานคลังและพัสดุ
sirima
นางศิริมา เนียมมีศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
E-mail : fedusrm@ku.ac.thword
DSC_9169
นายจิตรกร เลี้ยงอำนวย
นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 221
E-mail :word
mayooree
นางสาวมยุรี มงคลอรรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 222
E-mail : jk_sl45@hotmail.comword
DSC_9173
นางสมหญิง มั่นวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
E-mail :word
DSC_9175
นางสาวทัศนีย์ นาควงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 220
E-mail :word
งานบริการการศึกษา
 jantima
นางจันทิมา จำนงค์นารถ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 230
E-mail : regjaj@ku.ac.thword
 chansak
นายชาญศักดิ์ พบลาภ
นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 230
E-mail : feducsp@ku.ac.thword
methaporn
นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ
นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
/หน่วยฝึกประสบการวิชาชีพนิสิต
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 231
E-mail : kpshsh@ku.ac.thword
 kanokwan
นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน
โทร.ภายใน 3978ต่อ101
E-mail : kpskwj@ku.ac.thword
 piyanun
นางสาวปิยนันท์ เสนะโห
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้และสื่อการสอน
โทร.ภายใน 3978ต่อ101
E-mail :fedupnj@ku.ac.thword
งานนโยบายและแผน
 thongwat
นางสาวทองวาท ราชชารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 510
E-mail : fedutwra@ku.ac.thword
kamontanut
นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานนโยบายและแผน
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 510
E-mail :feduknsa@ku.ac.thword