สำนักงานเลขานุการ


นางศิริมา เนียมมีศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 110
E-mail : fedusrm@ku.ac.thword
งานบริหารและธุรการ

นางสาวผจงจิต ม่วงพารา
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 111
E-mail : kpspjm@ku.ac.thword

 
นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทร.ภายใน 3571ต่อ411
E-mail : kpskwj@ku.ac.thword


ทิวากร สอนสงวน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร.ภายใน 3571ต่อ409
E-mail :fedupnj@ku.ac.thword

นางศิริวรรณ ปิยะพันธ์
พนักงานธุรการ
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 300
E-mail : feduswr@ku.ac.th
word

นางสาวชลธิชา แซ่เจง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 200
E-mail : feductc@ku.ac.th
word
wasittee
นางสาววาสิฏฐี เทียมเท่าเกิด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยประสานงานภาควิชา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 330
E-mail : feduwttk@ku.ac.thword

นางสาวปาณิสรา  วิจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 109
E-mail :feduprvj@ku.ac.thword

 
นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานผู้บริหาร
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 100
E-mail :kpskws@ku.ac.thword

นายสงวน นักฟ้อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 108
E-mail : fedusun@ku.ac.th
word
 
นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 100
E-mail : kpsars@nontri.ku.ac.thword

นายภพสรรค์ เหลืองวิไล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
โทร.ภายใน 3571 ต่อ 410
E-mail :faaspsl@ku.ac.thword
 som
นายนิมิตร มีรักษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
โทร.ภายใน 3571 ต่อ 330
word

นางสาวตามดาว  ศรีพระราม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาภาควิชาครุศึกษาโทร.ภายใน 3571 ต่อ 300
word
 
นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
โทร.ภายใน 3571 ต่อ 200word
 
นางสาววรรณวิภา เล้าอรุณ
ผู้ประสานงานโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต
สาขาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)
โทร.ภายใน 3571 ต่อ 200word
 
นางสาวหัสยา ทองบุญโท
จ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
word
 
นายชิด ก่อแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะword

นายเดโช แสนหลาบคำ
พนักงานขับรถยนต์
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะword
 งานคลังและพัสดุ

นางศิริมา เนียมมีศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 110
E-mail : fedusrm@ku.ac.thword

นายจิตรกร เลี้ยงอำนวย
นักวิชาการพัสดุ
หน่วยพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 115
E-mail :word

นางสาวทัศนีย์ นาควงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 113
E-mail :word

นางสมหญิง มั่นวิชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 114word
 
นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มแสงงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานคลังและพัสดุ
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 112word
งานบริการการศึกษา
 
นางจันทิมา ทองสุภาพ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 230
E-mail : regjaj@ku.ac.thword
 
นายชาญศักดิ์ พบลาภ
นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนานิสิต
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 230
E-mail : feducsp@ku.ac.thword

นางสาวศิริสุดา ฮ่งกือ
นักวิชาการศึกษา
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
/หน่วยฝึกประสบการวิชาชีพนิสิต
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 231
E-mail : kpshsh@ku.ac.thword
งานนโยบายและแผน
 
นางสาวทองวาท ราชชารี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 510
E-mail : fedutwra@ku.ac.thword

นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานนโยบายและแผน
โทร.ภายใน 3571-4 ต่อ 510
E-mail :feduknsa@ku.ac.thword