งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

QA

ระดับหลักสูตร

นิสิต  

หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

บุคลากร

  • กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
  • ประกาศคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
  • ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ระดับคณะวิชา

  • คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา  2559
  • แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพกันศึกษา ปีการศึกษา 2559
  • กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา  2559 
  • รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
  • รายการหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559