งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

QA

ระดับหลักสูตร

นิสิต  

หลักสูตร ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)
หลักสูตร วท.บ. (เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา)
หลักสูตร ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
หลักสูตร ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)

บุคลากร

ระดับคณะวิชา