ด้านการบริหารจัดการ

QVKE96OD36

4.1   จำนวนบุคลากรที่มีคนครอง CLICK
4.2   จำนวนบุคลากร (อัตราว่าง) CLICK
4.3   จำนวนบุคลากรที่ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน CLICK
4.4   งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ CLICK
4.5   พื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน CLICK