หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
 
ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   
  ภาษาอังกฤษ
  Doctor of Philosophy Program in Human and community Resource Development
   
ชื่อปริญญา  
  ภาษาไทย
  ชื่อเต็ม : (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
  ชื่อย่อ   : ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
   
  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy Program (Human and community Resource Development )
  ชื่อย่อ   : Ph.D. (Human and community Resource Development )
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ที่มีฐานคิดการพัฒนาเชิง
บูรณาการรองรับด้วย ศาสตร์ทางการศึกษา มีศักยภาพสูงในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวิจัย และการเสริมพลัง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
  2. เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรชุมชนอย่าง
เชื่อมโยงและเกื้อกูล และการนำองค์ความรู้ไปใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการ และ
ความจำเป็นของบุคคล องค์กร และชุมชน