หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
 
ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
   
  ภาษาอังกฤษ
  Master of Arts Program in Human and Community Resource Development
   
ชื่อปริญญา  
  ภาษาไทย
  ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
  ชื่อย่อ   : ศศ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
   
  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อเต็ม : Master of Arts Program ( Human and Community Resource Development )
  ชื่อย่อ   : M.A. ( Human and Community Resource Development )
   
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ที่มีฐานคิดและทักษะในการ
บูรณาการศาสตร์ ทุกมิติที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนโดยมีแนวคิด
ทางการศึกษาเป็นฐาน
  2. เพื่อเสริมสร้างการผลิตองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน