หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  ภาษาอังกฤษ : Master of Arts (Health Promotion)
   
   
  ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) Master of Arts (Health Promotion)
  ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) M.A. (Health Promotion)
 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสังคมที่จะเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กระบวนการทัศน์สุขภาพใหม่
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าหมายในการ
ผลิตนักวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และนักวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของประเทศ เพื่อก้าวไปสู่สังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ดังนี้
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านการส่งเสริมสุขภาพ ที่มีฐานคิดและทักษะในการจัดทำนโยบายวางแผนเชิงยุทธ
ศาสตร์ และจัดทำดครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนได้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพ
อย่างยั่งยืน
  2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริม
สุขภาพของชุมชนในพื้นที่
 
  โครงสร้างหลักสูตร