แบบฟอร์มขอทุน

 

 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ (แบบ ศษพ. 01)   icon_pdf  >>>  CLICK  || icon_word >>> CLICK
 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (แบบ ศษพ. 02)   icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>   CLICK
 แบบฟอร์มส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (แบบ ศษพ. 03)   icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
 แบบฟอร์มขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติขอขยายระยะเวลา(ทุกวงเงิน)   icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ งบประมาณเกิน 3 ล้านบาท  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติปิดโครงการงบประมาณเกิน 3 ล้านบาท  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาวิชาการ  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนาวิชาการงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
แบบฟอร์มขออนุมัติมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ในนาม มก.  งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
 แบบฟอร์มขออนุมัติมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอ ต่อรองราคา ในนาม มก.  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
 แบบฟอร์มงบประมาณเกิน 5 ล้านบาทขออนุมัติปิดโครงการ  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK
 แบบฟอร์มงบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท ขออนุมัติดำเนินโครงการ  icon_pdf >>>   CLICK  || icon_word >>>  CLICK