ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์


         
     
รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ
คณบดี
   
             
 
  ผศ.ดร.วินัย พูลศรี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ศิริชัย ศรีพรหม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และกิจการพิเศษ
 
 
   
  รศ.ดร.สันติ ศรีสวนแตง
หัวหน้าภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ผศ.คมกริช เชาว์พานิช
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา
ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการ ่โรงเรียนสาธิตฯ
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
หัวหน้าศูนย์วิจัย และบริการวิชาการ
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
             
             
             
       
 

 

 


       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403