ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562

136987190_2010110135805213_5377643371848647510_o

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภา่พแห่งชาติ  ผลการประเมิน คือ 254 คะแนน 

 

ที่มา : Facebook คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *