สำนักงานเลขานุการ

นางศิริมา เนียมมีศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

 งานบริหารและธุรการ

นางสาวผจงจิต ม่วงพารา

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่

นางสาวหัสยา ทองบุญโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยธุรการ

นางสาวปาณิสรา วิจิตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยธุรการ

นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายชิด ก่อแก้ว

พนักงานขับรถยนต์
ส 2
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายเดโช แสนหลาบคำ

พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติการ
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายทิวากร สอนสงวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภพสรรค์ เหลืองวิไล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยวิเทศและประชาสัมพันธ์

นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ผู้บริหาร)

นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

นางสาวชลธิชา แซ่เจ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

นางสาวอัญเชิญ สุสุทธิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาครุศึกษา)

นางสาวตามดาว ศรีพระราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาครุศึกษา)

นายกวิน โบสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา)

นายนิมิตร มีรักษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา)

นางสาววรรณวิภา เล้าอรุณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยประสานงาน (ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)

 งานคลังและพัสดุ

นางศิริมา เนียมมีศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

นายจิตรกร เลี้ยงอำนวย

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หน่วยพัสดุ

นางสาวทัศนีย์ นาควงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
หน่วยการเงิน

นางสาวรภัสศา คชาพรรธน์

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
หน่วยบัญชี

นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มแสงงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ
หน่วยธุรการ

 งานบริการการศึกษา

นางสาวเมธาพร ฮ่งกือ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นายชาญศักดิ์ พบลาภ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน่วยพัฒนานิสิต

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันทิมา กาญจนสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา
หน่วยงานบริการการศึกษา

 งานนโยบายและแผน

นางสาวทองวาท ราชชารี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยงานนโยบายและแผน