บุคลากร


นางศิริมา เนียมมีศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 


นางสาวทัศนีย์ นาควงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
หน่วยการเงิน


นางสาวหัสยา ทองบุญโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
หน่วยธุรการ

นายจิตรกร เลี้ยงอำนวย

นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
หน่วยพัสดุ


นางสมหญิง มั่นวิชา

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
หน่วยบัญชี