นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  แผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพกันศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
  ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
  แนวทางประเมินหลักสูตรที่มียืมระหว่างวิทยาเขต
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  ประกาศคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  รายการหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
(อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน)
   
  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556 คณะศึกษาศาสตร์และัพัฒนศาสตร์
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2556 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา)
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2556 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำนักงานเลขานุการคณะฯ)
  รายการหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
   
   
  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555 คณะศึกษาศาสตร์และัพัฒนศาสตร์
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2555
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2555 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา)
  รายการหลักฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
   
   
  นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554

 

กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2554 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา)

  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555
  แผนปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
   
   
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
  รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
  รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2554
  กำหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพหน่วยงานภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประจำปี 2554 (สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับภาควิชา/สำนักงาน)
                   
                    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ดาวน์โหลด)


                    รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ฉบับที่ 6
ข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึง
31 พฤษภาคม 2553     (ดาวน์โหลด)

                    รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2553
                  
                    - ภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน   
                    - ภาควิชาครุศึกษา
                    - ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
                    - สำนักงานเลขานุการ  
                             
                                                                                  
                              
                        

                                                                                                                                    

       
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-281053-6 ต่อ 3570-4, 034-351898
โทรสาร 034-351403