ประกาศ วิธีการคัดเลือกผู้แทนประเภทคณาจารย์ประจำและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อไปคัดเลือกเป็นกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศ เรื่อง วิธีกา

Read more

มก.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณเฉพาะกิจ) Auto Draft

มก.เปิดรับข้อเสนอโคร

Read more