ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Read more

ขยายระยะเวลาการรับสมัครอาจารย์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาโท/เอก อัตราค่าจ้าง 27,000 / 34,000 บาท

รายละเอียดและคุณสมบั

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทางาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) (รอบแรก)

Read more