เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Collaborative Web-based Inquiry Science Environment Workshop

เมื่อวันที่ 3-4 ธ.ค.2561 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ
Collaborative Web-based Inquiry Science Environment Workshop โดย Asst. Prof. Su-Chi Fang และ The multimedia-based assessment of scientific inquiry abilities โดย Sung-Pei Chien. ณ National Taiwan Normal University ประเทศไต้หวัน