คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ จำนวน 5 ทุน ได้แก่
1.รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ
2.รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปุราคม
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
4.รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินดา วราสุนันท์

และผู้ได้รับทุนตีมพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 5 ทุน ได้แก่
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
2.อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
3.ว่าที่ รต.นพรัตน์ ไชยชนะ
4.นายชัยณรงค์ ศรีรักษ์ (นิสิต ป.เอก)
5.นายเสกสรรค์ สนวา (นิสิต ป.เอก)