ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ National Chung Hsing University ประเทศใต้หวัน ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปีการศึกษา 2566 จาก ณ

ประเทศใต้หวัน
ระยะเวลาโครงการ 1 ภาคการศึกษา ดังนี้
1.ภาคการศึกษา : เดือนกุมภาพันธ์ 2566- เดือนมิถุนายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบและเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ https://iad.intaff.ku.ac.th/