EDS KM 2023

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566
ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดการจัดการความรู้เพื่อการทำงานที่เป็นเลิศ
โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 7 ผลงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฎิบัติการการศึกษา