การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

testbluePrint_f

ข้อสอบวิชาวิชาชีพครู ฉบับทดลอง จำนวน 100 ข้อ ใช้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
โดยกำหนดรอบทดสอบและนิสิตในชั้นปีต่างๆเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
รอบที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าทดสอบเวลา 9:00 -10.00 น.
รอบที่ 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าทดสอบเวลา 10:00 -11.00 น.
รอบที่ 3 นิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าทดสอบเวลา 11:00 -12.00 น.
ในแต่ละรอบจะมีลิ้งค์ห้องสอบ ทั้งหมด 50 ลิ้งค์ นิสิตสามารถเลือกเข้าห้องสอบใดก็ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
**หากเข้าไปแล้วห้องสอบเต็ม สามารถเลือกลิ้งค์ห้องสอบอื่นๆได้**

ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 11 ห้องสอบที่ 21 ห้องสอบที่ 31 ห้องสอบที่ 41
ห้องสอบที่ 2 ห้องสอบที่ 12 ห้องสอบที่ 22 ห้องสอบที่ 32 ห้องสอบที่ 42
ห้องสอบที่ 3 ห้องสอบที่ 13 ห้องสอบที่ 23 ห้องสอบที่ 33 ห้องสอบที่ 43
ห้องสอบที่ 4 ห้องสอบที่ 14 ห้องสอบที่ 24 ห้องสอบที่ 34 ห้องสอบที่ 44
ห้องสอบที่ 5 ห้องสอบที่ 15 ห้องสอบที่ 25 ห้องสอบที่ 35 ห้องสอบที่ 45
ห้องสอบที่ 6 ห้องสอบที่ 16 ห้องสอบที่ 26 ห้องสอบที่ 36 ห้องสอบที่ 46
ห้องสอบที่ 7 ห้องสอบที่ 17 ห้องสอบที่ 27 ห้องสอบที่ 37 ห้องสอบที่ 47
ห้องสอบที่ 8 ห้องสอบที่ 18 ห้องสอบที่ 28 ห้องสอบที่ 38 ห้องสอบที่ 48
ห้องสอบที่ 9 ห้องสอบที่ 19 ห้องสอบที่ 29 ห้องสอบที่ 39 ห้องสอบที่ 49
ห้องสอบที่ 10 ห้องสอบที่ 20 ห้องสอบที่ 30 ห้องสอบที่ 40 ห้องสอบที่ 50