ปริญญาตรี

ตารางเรียน

♦ ภาคต้น

♦ ภาคปลาย

 

001 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. รายละเอียดรายวิชา

 

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอนหลักสูตร 4 ปี

001  วิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา

001  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (หลักสูตร 4 ปี)

  •  วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา
  •  วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา
  •  วิชาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา
  •  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • วิชาเอกเกษตรกรรมศึกษา