ปริญญาเอก

001 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา

๑. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)

๒. ตารางเรียน

๓ รายละเอียดรายวิชา

รายวิชา มคอ.๓ เค้าโครงรายวิชา เอกสารประกอบการสอน

001  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

001  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา